Introducció a la recerca científica i quins són els elements més destacats de la introducció a la recerca científica?

Samar Samy
2024-01-28T15:29:54+02:00
Informació general
Samar SamyComprovat per admin18 de febrer de 2023Última actualització: fa 5 mesos

Introducció a la recerca científica

Si estàs interessat en la investigació científica i vols iniciar un projecte de recerca propi, aquí tens 5 passos per ajudar-te a començar el teu viatge científic:

 1. Determineu el tema:
  Abans de començar qualsevol investigació científica, heu de determinar el tema que investigaràs. El tema ha de ser interessant i relacionat amb el vostre camp d'estudi o interessos personals. Recerca de referències científiques i investigacions prèvies per garantir que el tema no es dupliqui i que hi hagi oportunitats de millora i innovació.
 2. Preparació del pla:
  Després de seleccionar el tema, hauríeu de preparar un pla de recerca. Identifiqueu els objectius principals de la recerca i les preguntes que respondreu. Determineu la metodologia utilitzada i les eines que utilitzareu per recollir dades. També és possible que hàgiu de planificar el temps i determinar els recursos necessaris per completar la investigació.
 3. Recopilació de dades:
  Després de preparar el pla, podeu començar a recollir les dades necessàries per a la vostra recerca. Això pot requerir la realització d'entrevistes o qüestionaris, o el seguiment i anàlisi de les dades existents. Heu de ser curós i atent a l'hora de recopilar dades, ja que la precisió de les dades afecta la qualitat i la fiabilitat dels resultats.
 4. anàlisi de dades:
  Després de recollir les dades, és el torn d'analitzar-les. Heu d'analitzar les dades mitjançant mètodes estadístics adequats i un programari d'anàlisi de dades adequat. Podeu utilitzar gràfics i taules per visualitzar els resultats d'una manera fàcil d'entendre.
 5. Redacció de l'informe:
  Finalment, després d'analitzar les dades i arribar als resultats, haureu de redactar l'informe de recerca. L'informe ha d'incloure una introducció completa al tema, una descripció del pla utilitzat, conclusions i recomanacions. Sigueu precís i organitzat mentre redacteu l'informe, i assegureu-vos de comprovar si hi ha errors gramaticals i ortogràfics per obtenir un bon informe final.

Quins són els elements més importants de la introducció a la recerca científica?

 1. Visualització del problema:
  La introducció a la investigació comença presentant el problema que la recerca pretén resoldre. El problema s'ha de descriure de manera clara i clara, destacant una deficiència o una bretxa en els coneixements actuals, o el problema pràctic que cal resoldre.
 2. Punt de vista històric:
  De vegades és útil abordar la història de la recerca a la introducció, és a dir, explicar com el problema es va convertir en un tema important i quina ha estat la història de la recerca en aquest àmbit fins avui. Això ajuda a enquadrar el problema i orienta el lector a la importància de l'estudi presentat.
 3. Aclariment teòric:
  En aquesta part de la introducció s'han de destacar teories i conceptes relacionats amb el problema estudiat. S'ha d'explicar com es poden utilitzar aquests conceptes per entendre millor el problema, de manera que es reforça la creença del lector en la importància de la recerca.
 4. Establir una hipòtesi de recerca:
  La hipòtesi de recerca és un dels elements més destacats i importants de la introducció de la recerca. La hipòtesi de recerca s'ha de comunicar de manera clara i directa, i s'ha de detallar com demostrar o negar aquesta hipòtesi en el context de l'estudi.
 5. objectius de recerca:
  La introducció de la recerca presenta els objectius que l'investigador pretén assolir. Aquests objectius han de ser mesurables i reflectir el pla d'acció proposat en l'estudi.
 6. importància de la recerca:
  La introducció a la recerca ha d'explicar la importància de l'estudi i com contribuirà a enriquir el coneixement i desenvolupar l'àmbit de la recerca. Les dades i les estadístiques es poden utilitzar per demostrar la importància de la investigació.
 7. Metodologia de recerca:
  Al final de la introducció de la recerca s'ha d'explicar la metodologia utilitzada en l'estudi. S'ha d'explicar com es recolliran i analitzaran les dades i les eines utilitzades en la recerca.
Quins són els elements més importants de la introducció a la recerca científica?

Quantes paraules té la introducció?

La redacció d'una introducció a la recerca científica es considera una part important de qualsevol estudi científic realitzat, ja que l'investigador ha d'explicar el problema de l'estudi, la seva importància i els objectius, a més de les preguntes i limitacions de l'estudi. Pel que fa al nombre de paraules de la introducció, varia segons els controls i guia de la universitat en què l'investigador presenta el seu treball.

Per exemple, a moltes universitats d'arreu del món, el nombre mínim de paraules per a la introducció oscil·la entre 300 i 700 paraules, depenent dels requisits i la normativa de la universitat. L'investigador ha d'adherir-se a aquests controls i garantir que el seu treball sigui acceptat en conseqüència.

A més, l'investigador ha de tenir en compte el mecanisme de documentació que s'adopta a l'hora de redactar referències i de recolzar-se en la guia de la universitat. Per exemple, l'investigador ha d'escriure les referències correctament segons l'estil de documentació aprovat, ja sigui APA, MLA o altres.

En general, és important que l'investigador científic confiï en l'ús de paraules clares i termes científics coneguts, que indiquen un significat únic i específic. El text també ha de ser ordenat i ordenat, de manera que sigui fàcil de llegir i entendre al lector.

En el cas d'un treball de fi de màster, el nombre de paraules a la introducció depèn de les directrius i controls de la universitat i del seu departament de postgrau. Pot haver-hi límits de paraules específics per a la introducció, i es pot deixar obert perquè l'investigador l'escrigui segons els requisits específics de la recerca i la universitat.

Quantes paraules té la introducció?

La introducció està abans de l'índex?

Es recomana que la introducció contingui els elements següents:

 1. Títol de la recerca: fa referència al tema general de la recerca.
 2. La importància del tema de recerca i el motiu de l'elecció: Explica el motiu de l'elecció del tema i la seva importància en el camp.
 3. El propòsit de la recerca, la seva importància i el motiu per escriure-la: indica el propòsit desitjat de la recerca i l'abast de la seva importància per afegir una nova contribució.
 4. Seccions de l'article: resumeix el problema identificat en la investigació i proporciona antecedents sobre el tema perquè el lector obtingui una comprensió prèvia abans de l'anàlisi.

Per tant, és preferible situar la introducció abans de la pàgina índex del treball de recerca. La introducció ajuda a guiar el lector i presenta informació important sobre el tema.

És important comprovar la correcció de les fonts i comprovar l'ordre dels títols abans d'escriure la pàgina d'introducció i índex. També s'han de fer les correccions necessàries per millorar la qualitat del text i seleccionar els paràgrafs adequats perquè la introducció sigui atractiva per a l'interès i la lectura.

número de pàginaTema
1la introducció
2taula de continguts
3Capítol 1: Definició del problema
4Capítol 2: Mètodes de recerca utilitzats
5Capítol 3: Resultats i anàlisi
6Capítol 4: Conclusions
7el revisor
8Gràcies i agraïment
La introducció està abans de l'índex?

Quin és el concepte de recerca científica?

El concepte d'investigació científica fa referència a un procés organitzat i sistemàtic que té com a objectiu aconseguir solucions a problemes concrets o respondre preguntes concretes mitjançant mètodes científics precisos. La investigació científica la porta a terme un investigador científic, ja sigui estudiant o professor d'una universitat o universitat. La recerca científica requereix recollir, analitzar i interpretar dades i informació fiables, amb l'objectiu d'arribar a fets clars i afegir el coneixement científic existent. La investigació científica és una manera important de descobrir nous fets i ampliar el coneixement en diferents camps de la ciència.

Quins són els components de la introducció?

 1. Frases introductories:
  La frase introductòria és la frase utilitzada per començar l'estudi. Aquesta frase reflecteix els objectius i les direccions de l'investigador en l'estudi, i constitueix les preguntes que l'investigador intenta respondre en el seu estudi.
 2. Naturalesa del tema:
  Parlar sobre la naturalesa del tema que tractarà l'estudi i la seva importància. L'investigador ha d'introduir els lectors en el context general de l'estudi i destacar la importància de la recerca en aquest camp.
 3. objectius de recerca:
  L'investigador ha d'explicar els objectius específics de l'estudi de manera clara i detallada. Els objectius han de ser coherents amb el problema que aborda l'estudi i ajudar a resoldre'l o discutir-lo.
 4. Problema de recerca:
  Heu d'explicar el problema que tracta el vostre estudi amb precisió i claredat. Utilitzeu aquest component per destacar la importància de la investigació i per destacar el buit de coneixement que abordarà el vostre estudi.
 5. límits de cerca:
  Definiu clarament l'abast del vostre estudi. És important explicar les limitacions de la vostra evidència i els marcs que adoptareu per a l'estudi. Això ajuda els lectors a comprendre les limitacions de l'estudi i a centrar-se en l'àrea específica.
 6. Metodologia de recerca:
  Introduïu als lectors l'enfocament de recerca que adoptareu en el vostre estudi. Fareu una investigació empírica, una enquesta, una entrevista o una revisió científica? Quin és el disseny del vostre estudi i els mètodes de recollida de dades que voleu utilitzar?
 7. La mostra de recerca:
  Expliqueu detalladament qui són els participants del vostre estudi i com heu obtingut la mostra. Establir les normes i criteris de selecció i el motiu de l'elecció d'aquesta mostra, i també esmentar els resultats preliminars, si n'hi ha.
 8. eines de cerca:
  Determineu les eines que utilitzareu per recollir i analitzar dades. Aquest component hauria d'incloure un desglossament de totes les eines, tecnologies i programari que utilitzareu.

Quins són els passos més importants de la investigació científica?

 1. Definició del problema d'investigació: abans de començar la vostra recerca, heu de definir el problema o tema que voleu explorar i estudiar. El problema pot ser conegut o nou, però el més important és que sigui d'interès científic i digne d'estudi.
 2. Establiment d'un títol de recerca: Després de definir el problema de recerca, cal elaborar un títol adequat i clar que reflecteixi el contingut de la recerca. El títol ha de ser un resum del problema de recerca i el que estudiaràs a la recerca.
 3. Redacció d'una introducció a la investigació: en aquest pas, heu d'escriure una introducció a la recerca que expliqui el problema i la seva importància, a més de proporcionar una visió general de les investigacions anteriors realitzades en aquest camp i les seves conclusions.
 4. Establiment d'objectius i preguntes: Heu de definir els objectius principals de la recerca i les subqüestions que voleu respondre a través de la recerca. Els objectius han de ser específics i lògics, i així servir per assolir el problema de recerca.
 5. Recollida d'informació i referències: centreu-vos en la recollida d'informació i referències disponibles en l'àmbit que esteu estudiant. Feu una cerca exhaustiva en fonts acadèmiques i fiables i assegureu-vos d'identificar la informació que recolzi la vostra recerca i contribueixi a resoldre el problema de recerca.
 6. Disseny de l'estudi: en aquest pas, dissenyeu un estudi adequat per respondre les vostres preguntes de recerca. Aquest estudi pot incloure l'ús d'eines com ara qüestionaris, entrevistes o anàlisi de dades existents.
 7. Anàlisi de dades i resultats: després de recollir les dades, analitzeu-les i conclou els resultats obtinguts. Intenta ser precís a l'hora d'interpretar les dades i presentar els resultats d'una manera lògica i eficaç.
 8. Redacció de l'informe de recerca: en aquest pas, escriviu un informe de recerca detallat que inclogui la introducció, els objectius, la metodologia, els resultats i les recomanacions. Assegureu-vos d'escriure l'informe d'una manera científica i clara, i assegureu-vos de revisar la correcció gramatical i lingüística.

Quins elements formen la introducció?

 1. Naturalesa del tema: La introducció ha d'incloure una visió general del tema que tracta la recerca, en general, sense entrar en detalls. Si la recerca tracta de la millora de l'educació, l'investigador pot parlar de la importància de l'educació per a l'individu i la societat en general.
 2. Importància de la recerca: a la introducció s'ha d'explicar la importància del tema de recerca i el motiu de la seva selecció. L'investigador pot inferir estudis previs o confiar en la necessitat urgent d'investigació sobre aquest tema.
 3. Objectius de recerca: Aquí l'investigador presenta els seus objectius científics, pràctics i aplicats que pretén assolir mitjançant la recerca. Els objectius poden incloure aclarir i comprendre un fenomen determinat o donar una solució a un problema concret.
 4. Problema de recerca: aquest és el problema que abordarà la recerca i que l'investigador intentarà resoldre o aclarir. El problema ha de ser concret i clar per guiar la resta de l'estudi.
 5. Límits de la recerca: En aquesta part, l'investigador explica els límits i l'abast de la recerca. Les limitacions de la investigació poden estar en relació amb la població estudiada, el temps limitat per realitzar l'estudi o les lleis aplicables.
 6. Metodologia de recerca: En aquesta part s'explica la metodologia i els mètodes que utilitzarà l'estudi per assolir els resultats requerits. Això pot incloure l'ús d'investigacions quantitatives o qualitatives, un instrument d'enquesta o entrevistes.
 7. Mostra de recerca: aquí l'investigador explica com s'ha seleccionat la mostra estudiada i com de representativa és de la comunitat original. També pot explicar el nombre de participants i els seus procediments de selecció.
 8. Eines de recerca: la recerca pot requerir l'ús d'eines específiques de recollida de dades, com ara un qüestionari o l'ús de dispositius d'examen mèdic. Aquestes eines i els detalls del seu ús s'han d'esmentar a la introducció.

Quin és l'objectiu de la recerca científica?

1. Explica i millora la comprensió:

Una funció important de la investigació científica és aclarir i millorar la comprensió d'un tema. L'objectiu pot ser explorar un fenomen nou o comprendre un procés complex. Mitjançant la investigació, la informació i les dades es recullen i s'analitzen de manera científica per proporcionar una comprensió més profunda i completa del fenomen.

2. Descripció:

La descripció és un dels principals objectius de la recerca científica. S'aplica mitjançant la recollida d'informació i dades relacionades amb un fenomen concret, amb l'objectiu d'aportar allò que ajudi a l'investigador a formular una imatge integral d'aquest fenomen i entendre'n els detalls.

3. Resolució de problemes:

La recerca científica té com a objectiu estudiar un problema o fenomen en una societat concreta, amb l'objectiu d'arribar a una solució definitiva i adequada al problema. Això es fa mitjançant un estudi exhaustiu i en profunditat del tema, aplicant procediments científics per determinar la preferència i aportar solucions pràctiques.

4. Desenvolupament del coneixement i la innovació:

La investigació científica és una via important per desenvolupar el coneixement i la innovació en diversos camps. La investigació contribueix a ampliar els límits del coneixement i descobrir més fets i idees noves. Permet als investigadors explorar, experimentar i innovar per aconseguir el desenvolupament i el progrés en els seus diferents camps.

5. Correcció i confirmació de la informació correcta:

La investigació científica treballa per corregir la desinformació i confirmar la informació correcta. Mitjançant l'ús d'evidències i dades i l'aplicació de la metodologia científica, la recerca contribueix a eliminar preguntes i dubtes i confirmar el coneixement científic.

La investigació científica és una poderosa arma utilitzada pels humans per descobrir nous fets i desenvolupar coneixements. Aquests objectius que pretén assolir fan de la recerca científica una eina decisiva en el desenvolupament i el progrés de la societat.

Quants mètodes de recerca científica hi ha?

 1. Mètode analític: El mètode analític és un dels submètodes de la investigació científica. Aquest enfocament s'utilitza per analitzar idees, conceptes i esdeveniments, i se centra a dividir el problema o fenomen en petites parts que es poden analitzar i entendre millor.
 2. Enfocament descriptiu: l'enfocament descriptiu se centra a desenvolupar hipòtesis, recopilar informació de manera sistemàtica i descriure fenòmens i conceptes importants. Aquest enfocament ajuda a l'investigador a comprendre i descriure fets i esdeveniments d'una manera detallada i clara.
 3. Mètode històric: El mètode històric s'utilitza per comprendre i analitzar els esdeveniments i el desenvolupament d'idees al llarg del temps. Aquest enfocament és important per estudiar els canvis històrics i el seu impacte en les societats.
 4. L'enfocament racional: l'enfocament racional es basa en l'ús de la raó i la lògica en la recerca. Aquest enfocament s'utilitza per analitzar les relacions entre conceptes i desenvolupar idees.
 5. L'enfocament filosòfic: L'enfocament filosòfic busca comprendre fenòmens i esdeveniments d'una manera més profunda, mitjançant l'anàlisi de valors i conceptes filosòfics.

La introducció està marginada?

Hi ha un debat renovat entre els investigadors sobre fins a quin punt la introducció està marginada en la recerca científica. Hi ha qui creu que la introducció és una part important de la recerca científica, ja que aclareix els antecedents científics del tema i presenta el problema que aborda la recerca. Per tant, l'interès per formular una introducció integrada i exhaustiva reflecteix la qualitat de la recerca.

D'altra banda, la marginació de la introducció és lamentable, ja que es passa per alt el seu paper vital per atreure l'atenció del lector i aclarir la importància de la recerca. De vegades, l'escriptura de la introducció s'ajorna o s'ignora completament en favor d'altres aspectes de la recerca, la qual cosa afecta la seva plena integració i comprensió.

Es pot dir que la introducció es considera un fonament essencial per a la recerca científica, ja que en defineix la direcció i els objectius i situa el lector en el context del tema. Per tant, els investigadors haurien de prestar atenció a escriure una introducció contundent i innovadora que reflecteixi l'estètica i la importància de la investigació.

Quantes pàgines hauria de tenir una recerca científica?

La creença comuna entre els investigadors és que el pla de recerca només té dues pàgines, però en realitat, el pla de recerca hauria de contenir un nombre adequat de pàgines per garantir l'exhaustivitat del tema i la qualitat de la recerca. En general, es recomana que el vostre pla de recerca tingui entre 10 i 20 pàgines.

Per a les tesis, hi pot haver requisits específics de les universitats pel que fa al nombre de pàgines. Algunes universitats poden requerir que una tesi de màster no sigui inferior a 200 pàgines, mentre que una tesi doctoral pot requerir 300 pàgines o més.

Tanmateix, cal tenir en compte que aquestes xifres poden ser estimacions aproximades i variar segons la matèria i l'especialització científica. Alguns temes complexos poden requerir més espai per explicar-los adequadament, mentre que un nombre reduït de pàgines pot ser suficient per a altres temes.

Quan es desenvolupa una proposta de recerca científica, les universitats i institucions de recerca poden especificar un nombre determinat de pàgines per a la proposta. L'investigador ha de complir amb aquest nombre i no augmentar-lo ni disminuir-lo. En general, la proposta oscil·la entre 4 i 15 pàgines.

Deixa un comentari

la vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.Els camps obligatoris s’indiquen amb *